სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა

15 May 2015

ორგანიზაციის ხედვისა და მიზნებიდან გამომდინარე, საქმიანობის ეფექტურად წარმართვის უზრუნველსაყოფად ა.ო. ’’ ძალადობისაგან დაცვის ეროვნულმა ქსელმა’’ შეიმუშავა ორგანიზაციის 2013 – 2017 წლების სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა.

  

 

ჩვენ გვჯერა, რომ:

  • არავინ შეიძლება იყოს გულგრილი ოჯახში ძალადობის პრობლემის მიმართ;
  • არ არსებობს პრობლემა,  რომლის დაძლევა ერთობლივი ძალისხმევით შეუძლებელი იქნება;
  • ჩვენი საქმიანობა საჭირო და მნიშვნელოვანია ქვეყანაში არაძალადობრივი გარემოს ჩამოყალიბებისათვის;
  • ჩვენი საქმიანობით ვქმნით საფუძველს არსებობდეს მუდმივი რეაგირების შესაძლებლობა ოჯახში ძალადობის პრობლემის წინააღმდეგ;
  • ჩვენი საქმიანობა აფართოვებს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების შესაძლებლობებს;
  • როგორც ორგანიზაციის გაძლიერება, ასევე მაღალი პროფესიონალიზმი და სხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა  ჩვენი საქმიანობის წარმატების საწინდრია;

 

ჩვენ გაცნობიერებული გვაქვს:

  • ოჯახში ძალადობა დანაშაულია ადამიანის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე;
  • ოჯახში ძალადობა სისტემური პრობლემაა, რომელიც აბრკოლებს საზოგადოების სრულფასოვან განვიარებას;
  • ოჯახში ძალადობა ლახავს ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს, აბრკოლებს დემოკრატიულ პროცესებში მათ ჩართულობას;
  • ოჯახში ძალადობის დაძლევა შესაძლებელია მხოლოდ საზოგადოების ყველა წევრის ერთობლივი  ძალისხმევით;

 

ორგანიზაციის ხედვაა:

ჰარმონიული ოჯახი - არაძალადობრივი საზოგადოების გარანტი.