ძდექ-ის პროექტების ფარგლებში შემუშავებული კანონპროექტები

06 July 2015

UNICEF-ის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის "საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ძალადობის საკითხებზე და ძალადობასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობაში ცვლილებების ლობირება" ფარგლებში მომზადდა 10 კანონპროექტი, კერძო:

„ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში;

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში;

„საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში’’;

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში;

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში;

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში;

პატიმრობის კოდექსში,

„არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ’’ საქართველოს კანონში;

„საექიმო საქმიანობის შესახებ’’ საქართველოს კანონში;

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით დამტკიცებულ „ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებში’’

კანონპროექტების სანახავად იხილეთ ბმული