რელევანტური კვლევები

28 May 2015

გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებული ეროვნული კვლევა არსებული ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის 

შესახებ (2013)

ქართულ ენაზე

ინგლისურ ენაზე