სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში

09 November 2015

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობა საქართველოში (2015) - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

ენა: ინგლისური