მედიცინის მუშაკების გამოკითხვა

20 October 2015

"ოჯახში ძალადობა და ქალთა მიმართ ძალადობა მედიცინის მუშაკების გამოკითხვის მიხედვით" (2008-2011)

 კვლევის ენა: რუსული