სახელმწიფოს ადმინისტრაციული პოტენციალის გაზრდა

20 October 2015

"სახელმწიფოს ადმინისტრაციული პოტენციალის გაზრდა ოჯახში ძალადობის დაძლევისა და მსხვერპლების დახმარების გზით" (2008-2011)

 კვლევის ენა: რუსული